Kunskap om äldres boende

För oss är ett boende för äldre inte bara en bostad, det är ett hem där man vistas största delen av sin tid. En plats att känna trygghet och trivsel så länge det är möjligt att bo kvar.

Det ställer höga krav på såväl den särskilda fysiska planeringen av bostaden, som kunskap om individens nyttjande av, och vistelse i hemmet som ändras med att alla blir äldre. Nybo följer, och deltar i, forskning och utredningar för att ständigt kunna erbjuda välplanerade och välfungerande hem för äldre i alla åldrar. 

Kunskapsläget förändras i takt med ny forskning och teknisk utveckling. Men för oss är den mest grundläggande kunskapen att göra det möjligt för den enskilde att själv kunna råda över sin egen vardag, så långt möjligt.  Och att skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna söka och ge stöd i vardagen när så önskas.  

Lars Malmgren har medverkat som expert i utredningen om äldres boende,  ”Bostäder att bo kvar i – bygg för gemenskap i tillgänglighetsanpassade boendemiljöer” (Sou 2015:85). Ta del av utredningen här:

Som projektledare lotsade Lars Malmgren BoAktiv Landgången kooperativ hyresrättsförening, i ett forskningsprojekt finansierat av Boverket, från byggemenskap till en i dag väl fungerande bogemenskap för äldre. Läs om hur resan var när det pågick genom att ladda ner rapporten; 

Boverket (2013). Leva och bo i gemenskap. 

Vill du själv veta mer? Köp boken ”Seniorboende i kooperativ hyresrätt”, författad av Lars Malmgren. Ny uppdaterad utgåva från 2022 finns ute nu. 

Prisbelönt koncept

NYBO har vidareutvecklat ett boendekoncept som 2010 kom till final i FNs världsomspännande bostadstävling World Habitat Award, som ett ledande och innovativt boendekoncept för äldre. Konceptet bygger på en samlad värdegrund och en grundsyn på medlemmars deltagande som ger bästa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart boende. 

Vår värdegrund

Hälsa och välbefinnande
Vi önskar erbjuda medlemmar möjligheter till såväl fysisk motion som hjärnmotion. Klubblokaler erbjuder möjligheter att umgås, äta vällagade måltider, hålla bokcirklar eller andra aktiviteter som ökar välbefinnandet och stärker hälsan. Medlemmarna ska ges möjlighet att delta i såväl beslut om verksamheten som i de dagliga aktiviteterna, på egna villkor. 

Inflytande och delaktighet
Vi önskar involvera medlemmar i beslut som rör det egna boendet. Det gör vi från det tidiga skedet i samband med bygglovsprocessen, fram till den löpande förvaltningen av fastigheten. Det är medlemmarna som bäst vet vad som behöver göras i huset, som ger ökad trivsel och trygghet. Alla medlemmar ska känna sig delaktiga i dessa beslut. 

Delta på egna villkor

Bostaden är grunden
Boendet är individuellt. Men oavsett ålder, hälsa och fysisk rörlighet ska våra bostäder erbjuda ett bekvämt och tillgängligt boende. Vi strävar efter att bostaden ska vara funktionell och trivsam, och göra det möjligt för hyresgästen att klara sig själv så långt som möjligt i vardagen. Vi strävar efter arkitektur och planlösningar som skapar bostäder att vistas i hela dygnet. 

Gemenskap skapar mervärden
Ett tryggt och trivsamt boende, inbjuder till gemenskap med grannar. Ett umgänge på egna villkor. Med ökad delaktighet i besluten över gemensamma aktiviteter, ökar även intresset att delta och dela glädjen tillsammans med andra. 

Medlemmen i föreningen
Att delta i föreningen är alla medlemmars ansvar. Genom att delta i föreningens möten kan alla hålla sig informerade och ha inflytande över gemensamma beslut.  Föreningens ansvar för förvaltning, drift och skötsel ger möjligheter till egna insatser som skapar samhörighet och även lägre driftkostnader vilket gynnar de boende medlemmarna. 

Nybo bostadsutveckling AB Gamla v 1 373 61 Sturkö