Våra koncept

Den kooperativa hyresrätten är en överlägsen upplåtelseform för att erbjuda olika former av inflytande, gemenskap och trygghet där hyresgästerna söker mervärden av gemensamma upplevelser, intressen och ett socialt sammanhang. Med ett tydligt och väl genomarbetat boendekoncept blir boendet attraktivare för såväl fastighetsägare som hyresgäster. 

Nybo har bl a bidragit till koncept för äldres boende vilka belönats med bl a ”best practice in Europé” 2010 och världsfinal i FNs ”World habitat awards” 2010.Vi arbetar med ombildningsprocesser efter förebild från Fairfeild i Skottland, som vann ”World Habitat awards” 2003 som världens mest innovativa och framgångsrika projekt för ombildning av ett nedslitet miljonprogramsområde.

 

Vilka koncept har vi idag?

Allt fler seniorer drömmer om ett boende tillsammans med andra i mogen ålder. Där bostaden och gemensamma ytor är planerade efter egna önskemål och lösningar. En bogemenskap som stärker den sociala samvaron och ökar tryggheten och trivseln för många år framöver. 

Att själva bygga och äga ett sådant hus är därmed medel för att nå målet. Och ibland blir denna väg onödigt krånglig och svår, då det är en krävande uppgift att vara byggherre och själv stå för att finansiell risk. Så svår att drömmen ibland kan gå i kras. 

Nybo erbjuder därför seniorgrupper med en gemensam idé om en framtida bogemenskap att i dialog planera projektets storlek, planlösningar, gemensamhetsutrymmen och närmiljö så att det svarar upp mot de boendes boendepreferenser, betalningsvilja och betalningsförmåga. 

Nybo ansvarar sedan för själva uppförandet och det framtida ägandet, genom blockuthyrning till bogemenskapen som en kooperativ hyresrättsförening. 

Vi bistår från bildandet av den kooperativa hyresrättsföreningen till färdigt hus. Alla väsentliga beslut som fastställande av total produktionskostnad, bygglov, finansiering, hyressättning och upplåtelseinsatser, blockhyresavtal och förvaltningsavtal fastställes på extra stämmor i den kooperativa hyresrättsföreningen där samtliga medlemmar har möjlighet att delta.  

Om ni är en grupp som har samlats kring en idé, eller har kommit en bit på vägen men inte vet hur ni ska komma vidare, kontakta Nybo för ett förutsättningslöst samtal om långsiktigt samarbete. 

Ett rikt liv i en trygg gemenskap – med måltider, trygghet och samvaro som ger högre livskvalitet. Ett boende i kooperativ hyresrätt för inflytande och ökad trivsel, kombinerat med lokaler för 

umgänge och social gemenskap samt egen vård och omsorg.

Föreningen kan ha obegränsat antal medlemmar, så att även köande medlemmar som väljer att bo kvar hemma i sitt nuvarande boende, är välkomna.

Ibland kan den privata ekonomin vara ett stort hinder för att kunna finansiera en upplåtelseinsats. Framför allt för ensamstående äldre kvinnor. Samtidigt som behoven av en anpassad och tillgänglig bostad, social samvaro och ökad trygghet är stora. 

Nybo har tillsammans med arkitektbyrån TIP ritat ett förslag på delningsboende, som en del av en kooperativ hyresrättsförening, där medlemmarna i delningsbostaden inte betalar någon upplåtelseinsats, men samtidigt deltar i föreningen och dess gemenskap på lika villkor som övriga medlemmar. Med ett rikt liv i en trygg gemenskap – med måltider, trygghet och samvarosom ger högre livskvalitet

Föreningen kan ha obegränsat antal medlemmar, så att även köande medlemmar som väljer att bo kvar hemma i sitt nuvarande boende, är välkomna.

Ett boende i kooperativ hyresrätt för seniora villaägare som önskar ett mer bekvämt boende men som värdesätter möjligheten till utevistelse.

Bostäderna kan kombinera den lilla ortens småskaliga bykänsla och moderna bostäder eller den urbana stadens nya stadsutbyggnadsområden med blandade kvarter.

Föreningen kan ha obegränsat antal medlemmar, så att även köande medlemmar som väljer att bo kvar hemma i sitt nuvarande boende, är välkomna.

Behovet av bostäder på marknader utanför tillväxtregionerna ökar enligt Boverkets bostadsmarknadsenkäter. Framför allt är det anpassade bostäder för äldre som i första hand efterfrågas gällande nyproduktion. Det leder till önskvärda flyttkedjor vilka i sin tur tillgodoser bostadsbehov av unga familjer och hushåll. 

Samtidigt har kommuner på dessa delmarknader stora lånebehov för andra välfärdssatsningar, vilket innebär att kapitalintensiva satsningar på bostäder konkurrerar med skolor, daghem mm. 

Upplåtelseformen spelar roll
Avgörande hinder för att bygga hyresrätter är dels låga marknadsvärden, vilket leder till ökat behov av eget kapital för fastighetsägaren, vilket i sin tur leder till högre hyror. Dels redan höga produktionskostnader som sammantaget innebär hyror överstigande 1700 kr/kvm BOA, eller hyror överstigande 9 000 kr/mån för en 2 rok på 65 kvm. 

Hinder för att bygga bostadsrätter är de jämförelsevis låga priserna på befintliga bostadsrätter som drar ner marknadsvärdena på nybyggda bostadsrättslägenheter. Osäkerheten att kunna få sålt allt för dyra lägenheter på en osäker marknad i kombination med de nya amorteringskraven, osäkerhet kring framtida räntebidrag och lånetak samt en ökande bostadsproduktion rent allmänt, reser ytterligare hinder för denna upplåtelseform.

Den kooperativa hyresrätten framstår i dessa sammanhang som den mest överlägsna upplåtelseformen. Den är dessutom den mest efterfrågade av den äldre målgruppen.  Genom den spekulationsfria upplåtelseinsatsen bidrar hyresgästerna till att minska det externa lånebehovet. Föreningen tar samtidigt ett större lån än inom Brf, vilket gör att insatserna blir lägre än jämförbara Brf, och hyrorna blir därmed lägre än jämförbar nyproduktion av hyresrätter. 

Hembykonceptet 
Konceptet som är framtaget av Nybo Bostadsutveckling har implementerats i ett par mindre kommuner i Norrland.  Med vissa givna förutsättningar, kan en kooperativ hyresrättsförening uppföra ett flerbostadshus som tillgodoser såväl kommuners behov av nyproduktion, som hyresgästers betalningsvilja och betalningsförmåga. 

Konceptet bygger på att följande värden ska uppnås:

  • Stöd och samverkan
  • Tillit och tilltro
  • Inflytande och delaktighet
  • Trygghet och gemenskap
Nybo bostadsutveckling AB Gamla v 1 373 61 Sturkö